EST | ENG | RUS
esileht

Meie privaatsuspoliitika

Print

Autorent.ee veebilehtede privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise eest vastutab Autorent.ee OÜ, Saku 15, Tallinn 11314,  Eesti, tel +372 5680 0843, www.autorent.ee. 

Kasutades Autorent.ee OÜ teenuseid, nõustub eraisikust klient (edaspidi Andmesubjekt) enda isikuandmete töötlemisega vastavalt allpool toodud tingimustele. Ilma sellise isikuandmete töötlemiseta ei ole andmesubjektil meie teenuste kasutamine võimalik.

Allpool on toodud meie privaatsuspoliitika põhimõtted, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016 isikuandmete kaitse üldmäärusest (EL) 2016/679 GDPR – General Data Protection Regulation (edaspidi Määrus) ning mis käsitlevad andmesubjekti määruses defineeritud delikaatsete isikuandmete kogumist, kasutamist ja töötlemist.

Isikuandmete kaitse on kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike põhiõigus.

Isikuandmed on andmed, mida Autorent.ee OÜ kogub teenuse osutamiseks, lepingu sõlmimiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks, teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks, samuti arve edastamiseks. Eelpool toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute andmete töötlemisel. Ettevõtte volitatud esindaja teenuse tellijana on juriidilise isiku esindaja. Meie veebilehed võivad sisaldada välislinke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Liikudes sellistele lehtedele, tuleb jälgida nende privaatsuspoliitikat. Meie privaatsuspoliitika ei hõlma isikuandmete töötlemist juhul, kui autorent.ee veebilehelt on liigutud välislinki mööda mõnele teisele veebilehele. 

Isikuandmete kaitse.

Andmete kogumise ja töötlemise eesmärgid.
Vajame andmeid:
Autorendi broneeringu kinnitamiseks;
Teie päringutele vastamiseks ning Teile vajaliku informatsiooni edastamiseks;
Rendilepingu sõlmimiseks, et saaksite sõidukit kasutada vastavalt rendilepingule;
Teenuse osutamiseks.
Parima klienditoe pakkumiseks;
Arve esitamiseks.
Kõik andmesubjekti kohta kogutavad isikustatud andmed on vajalikud teenuse osutamiseks. 
Kõiki andmesubjekti edastatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Määruses kirjeldatud nõuetele. Andmetele on ligipääs ainult selleks volitatud töötajatel.
Vastavalt Määrusele kaitseb autorent.ee Andmesubjekti isikuandmeid ja privaatsust ning rakendab kõiki mõistlikke ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) Andmesubjekti isikuandmete kaitseks. Autorent.ee võimaldab juurdepääsu Andmesubjekti isikuandmetele ainult volitatud isikutel. 

Turvalisus.

Kõiki autorent.ee veebilehtede külastamise andmeid ja Andmesubjekti edastatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Autorent.ee veebilehele on paigaldatud turvaline SSL (Secure Socket Layer) sertifikaat ning info liigub serveri ja külastaja vahel üle krüpteeritud (HTTPS) sidekanali, mis tagab külastaja andmete turvalisuse. SSL sertifikaat krüpteerib avalikus internetis liikuvad andmed ning tagab nende konfidentsiaalsuse. Kogu informatsioon, mida Andmesubjekt on meile edastanud, on meie poolt käsitletud konfidentsiaalse informatsioonina. Andmetele on juurdepääs vaid volitatud isikutel. 

Milliseid andmeid kogutakse?

Kogume Andmesubjekti kohta sõiduki rendilepingu sõlmimiseks ning Andmesubjekti unikaalsuse tuvastamiseks järgmisi vajalikke andmeid. 
Ees- ja perekonnanimi; isikukood; aadress; telefon; e-post; rendi algus- ning lõppaeg; rendi kestus päevades; rendi algus- ning lõpppunkt; renditava lisavarustuse nimekiri; Andmesubjekti elukoha või postiaadress; Andmesubjekti elektronposti aadress; Andmesubjekti mobiiltelefoni number; Andmesubjekti vanus ja sugu; juhiloa number; juhiloa väljastanud riik; sünniaeg; lisadokumendi number; koopia juhilubadest, koopia lisadokumendist, koopia maksevahendi andmetest; info selle kohta, millistes riikides soovitakse sõita; valitud sõiduki mark, mudel ning sõiduki tehnilised andmed; tellimuste maksumused; broneeringu number; lisainformatsioon, mida andmesubjekt ise soovib lisada; andmed, mis lisatakse rendilepingusse, et teenuse osutamine oleks võimalik; tasutud summade suurus ning tagatisrahade summade suurus, arvel esitatavad andmed; informatsioon rendilepingu tingimustega nõustumise kohta.
Tehnilistest andmetest kogutakse teenuste osutamiseks ja Andmesubjekti tuvastamiseks Andmesubjekti IP-aadress koos veebilehitseja, arvuti opsüsteemi ning tarkvara versiooniga, samuti veebilehtede külastamise ajad ning broneeringu sooritamise aeg. See on internetikeskkonna täiendav turvameede.
Juriidiliste isikute puhul kogume: ettevõtte nimetus, ettevõtte registreerimisnumber, ettevõtte VAT number, e-posti aadress, kontakttelefon, riik ning andmed volitatud esindaja kohta: nimi, postiaadress, telefon, e-post. 
Rendileping sõlmitakse auto kättesaamisel kirjalikult või kinnitatakse eelnevalt digiallkirjaga. Renditeenust saab kasutada üksnes rendilepingu tingimustega nõustudes ning selle eest tasudes.

Kõik isikuandmed on kaitstud vastavalt Euroopa Liidu ning Eesti Vabariigi seadusandlikele aktidele.
Meie töötajad, kes puutuvad kokku Andmesubjekti andmetega, jälgivad Määrust ning rakendavad vastavaid turvameetmeid.

Kogutud andmete säilitamine.

Tulenevalt Eesti Vabariigi õigusaktidest oleme kohustatud säilitama mõningaid andmeid alljärgnevalt. Meiega rendilepingu allkirjastanud Andmesubjekti andmeid säilitatakse kuni 7 aastat, arvestades lepingu sõlmimise kuupäevale järgnevat aastavahetust vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse § 12 tulenevast kohustusest algdokumente ning lepinguid tõendada. Kui Andmesubjektile on väljastatud arve, siis säilitatakse seda analoogselt eelpool tooduga.
Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult. 
Isikuandmed, mis Andmesubjekt on meile edastanud autorent.ee veebilehe kaudu, kuid rendilepingut pole Andmesubjektiga sõlmitud või Andmesubjektile pole arvet edastatud, kustutame korra kalendriaastas. Sellisel juhul ei kustuta me andmeid enne Andmesubjekti poolt veebilehel tehtud broneeringul märgitud rendi lõpukuupäeva. Kui Andmesubjekt soovib, et broneeringuga edastatud andmed, millega seotud rendilepingut pole sõlmitud või millele vastavat arvet pole saadetud, kustutataks varem, peab ta esitama vastava avalduse.
Pärast nimetatud tähtaegu kõik andmed kustutatakse ning hävitatakse.
Kasutame kõiki mõistlikke meetmeid, et parandada või kustutada Andmesubjekti valed andmed.

Kogutud andmete edastamine.

Autorent.ee võib Andmesubjekti isikuandmeid ilma Andmesubjekti nõusolekuta edastada vaid asutusele või selle esindajale, kellel on seadusest tulenev õigus või kohustus küsida andmeid (näiteks kohus või kohtueelne menetleja, politsei või teised seadusest tuleneva õigusega isikud). Autorent.ee kasutab andmeid vaid sõiduki renditeenuse osutamiseks. 
Võime edastada isikuandmeid firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid, juhul kui see on tarvilik teenuse toimumiseks. Näiteks juhul, kui lepingu sõlmib Teiega teine ettevõte. Sellisel juhul allkirjastate Te vastava lepingu teise ettevõttega. Me ei edasta Andmesubjekti andmeid privaatsustingimuste vastaselt.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on kõik EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU määrusest (EL) 2016/679 ning Eesti Vabariigi isikuandmekaitse seadusest ning teistest kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Andmesubjektil on õigus saada andmete töötlejalt teda puudutavaid isikuandmeid, nõuda valede andmete korrigeerimist, isikuandmete kustutamist, andmete töötlemise lõpetamist, ning kasutada teisi vastavatest seadusaktidest tulenevaid õigusi. Andmete töötleja teeb vastavad muudatused andmetes võimalikult kiiresti. Andmesubjekti taotlust ei rahuldata, kui see on vastuolus mõne Eesti Vabariigi õigusaktiga või kui ta on juba allkirjaga nõustunud enda isikuandmete ning rendilepingus olevate andmete sellisel kujul säilitamisega. Samuti ei rahuldata taotlust, kus Andmesubjekti pole võimalik identifitseerida, kui muudatus ei ole tehniliselt teostatav ega seadusest tulenevalt võimalik.Juhul, kui soovite koopiat oma isikuandmetest, saame selle saata e-postiga turvalisuse huvides ainult krüpteeritult, lisades Teid failide adressaadiks Teie isikukoodi kasutades. Kui Teil puudub tehniline võimalus avada sellist faili või kui Teie isikukoodi järgi ei ole teid võimalik failide krüpteerimisel adressaadiks lisada, siis saate soovitud dokumendid kätte isiklikult või vastava notariaalse volikirjaga. Dokumentide väljastamine toimub ainult meie kontoris tööajal.  Erinevatel veebilehekülgedel kasutatakse tihti standardseid privaatsuspoliitika tekste, kuid neid loeb protsentuaalselt väike hulk inimesi. Meie privaatsuspoliitika lähtub tõesti Autorent.ee ettevõtte spetsiifikast. Seetõttu oleme tänulikud, et  olete lugemisega siiani jõudnud ning anname Teile õiguse kasutada sooduskoodi “privaatsus”. Kasutades seda koodi oma broneeringus anname  saate õiguse  soodustuseks viiele protsendile summast. Ühtlasi palun  lugege meie privaatsuspoliitika põhimõtted lõpuni. 

Küpsiste poliitika.

„Küpsised“ on failid, mis salvestatakse veebilehte külastades automaatselt Teie arvutisse. Meie veebilehed võivad kasutada küpsiseid. Saate küpsiste salvestamise keelata oma veebilehitseja sätetest, samuti saate nendest sätetest kustutada juba salvestatud küpsised. Küpsistega seotud informatsioon ei ole isikustatud. Seda kasutatakse veebilehe külastatavuse mõõtmiseks. Teeme koostööd teiste ettevõtetega, et saada informatsiooni veebilehe külastatavuse kohta ja selle põhjal tõsta meie teeninduse taset. Kasutades autorent.ee veebisaiti, olete tutvunud ning nõustunud privaatsustingimustega. 

 

Kokkuvõte.

Kui Teil on küsimusi privaatsustingimuste ja andmetöötlemise kohta või kui soovite enda isikuandmetele ligipääsu, nende kustutamist (seaduslikul alusel) või andmete muutmist, siis palun võtke ühendust [email protected]