EST | ENG | RUS
esileht

Rendilepingu üldtingimused

Print

Rentniku õigused

Rentnik saab rendiperioodi alguses puhta, hooldatud, tehniliselt väga heas korras auto.

Rendilepingusse võib tasuta märkida kuni 2 lisajuhti.

Rentnikul on õigus sõita autoga rendilepingus näidatud riikides.

Rentijal pole õigust anda sõiduki kasutusõigust edasi kolmandatele isikutele, kes pole märgitud rendilepingus lisajuhtidena. Rentnikul ei ole õigust iseseisvalt sõidukit remontida või lasta sõidukit remontida kohas, mis ei oma renditava sõiduki hooldustööks vajaliku litsentsi. Kõik sõiduki tehnilised rikked, mis ei ole tekkinud rentniku süül, kõrvaldatakse sõiduki volitatud esinduses tasuta.

Rentniku kohustused

Rentnik kasutab renditud sõidukit rentimisel sõlmitud Rendilepingu alusel.

Rentnik kasutab renditud sõidukit ja lisavarustust heaperemehelikult.

Rentnik kasutab sõidukis vaid selleks ettenähtud kütust.

Liiklusõnnetusest, auto vargusest teavitab rentnikkoheselt rendileandjat.

Rentnik tagastab sõiduki lepingus märgitud ajal ja kohas

Sõiduki tagastamisel peab sõiduki paak olema täis tangitud ning sõiduk ei tohi vajada eripuhastust.

Rentniku vastutus

Rentnik vastutab oma süül tekitatud kahjude eest, mida ei kata kindlustus. Avarii omavastutus on 400-500 eurot. Kokkuleppel saab seda summat vähendada.

Kui Rentnik kasutab autot joobes, siis kindlustus omab õigust tekkinud kahju mitte kompenseerida. Sellisel juhul vastutab rentnik täielikult tekitatud kahju eest.

Auto varguse puhul on rentnik kohustatud rentijale üle andma auto signalisatsiooniseadme ja võtme. Vastasel korral võib kindlustus auto vargusest tulenevat kahju mitte hüvitada ja vastutus hüvitise eest lasub rentnikul.

Rentnik vastutab rendiperioodil sõidukile tehtud parkimistrahvide eest.

Rendileandja kohustused

Rendileandja kohustub puhta, tangitud, hooldatud sõiduki rentnikule üle andma kokkulepitud ajal ja kohas.

Rendileandja õigused

Rendileandjal on õigus määrata sõiduki remondikoht.

Rendileandjal on õigus lõpetada rendileping ühepoolselt, kui Rentija kasutab sõidukit pahatahtlikult, rikub seadusi või ei täida rendilepingut.

 

Lepingu rikkumine ja arveldus.

Rentnik tasub rendiperioodi eest rendiperioodi alguses.

Rentnik jätab tagatisraha üldjuhul 100 kuni 200 EUR. Mõne auto puhul võib summa olla ka suurem. Summa suurus on näidatud lepingus.

Rendileandjal on õigus arvestada tagatisrahast maha rentniku tekitatud kahju (sh. täitmata kütusepaak,  rikutud sõiduk, või eripuhastust nõudvate tööde kulud, lisavarustusele tekitatud kahju). Juhul kui tagatisraha ei kata Rendileandjale tekitatud kulusid, katab rentnik vastavad kulud.

Rendiperioodil sõiduki valesti parkimise eest määratud trahvid tasub rendilevõtja. Nimetatud kohustus on rentnikul ka juhul, kui teave trahvist jõuab rentnikuni pärast käesoleva rendilepingu lõppu. Rentnik nõustub, et tasub kõik kulud, mis kaasnevad tema tekitatud kahjude sissenõudmisel.

Sõiduki lisavarustus ja sõitjate pagas ei ole kindlustuslepingu kaitse all. Võimalike lisavarustuse ja pagasiga seotud kahjude eest vastutab rentnik.

Tulenevalt sõiduki kindlustuslepingust võib kindlustus keelduda kahju hüvitamisest ning  vastutus kahju hüvitamise eest kuni sõiduki soetusmaksumuse suuruse ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju osas  lasub Rentnikul juhul kui:

– kahju on tekitatud joobeseisundis või uimastite mõju all;

– kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu;

– ärandamise, varastamise või röövimise korral ei ole tehtud politseile avaldust;

– ärandatud  või varastatud sõidukil ei olnud kuriteo hetkel  uksed, aknad  katuseluuk või muud avad suletud ja lukustatud või  ärandamisvastased seadmed puudusid, ei olnud töökorras või sisse lülitatud;

Ärandatud või varastatud sõiduki puhul ei anna rentnik üle talle usaldatud sõiduki signalisatsioonipulti ja võtit va. juhul, kui nimetatud võti ja signalisatsioonipult olid varastatud lukustatud hoonest murdvarguse teel ja politseile oli tehtud avaldus murdvarguse kohta. Murdvarguseks loetakse hoonesse sissemurdmist hoonesse ehitise konstruktsioone või lukke kahjustades nii, et on näha selged murdmisjäljed.

Kui Rentnik annab sõiduki üle kolmandatele isikutele, kannab rentnik kõik  Rendileandjale või kolmandatele isikutele tehtud kahjud.

Rentnik teavitab koheselt tõsisest auto rikkest Rendileandjat. Rentnik ei kasuta sõidukit, kui selle armatuuril on süttinud hoiatusmärguanne, mis keelab autoga edasisõidu.

Rendileandjal on õigus arvestada tagatisrahast maha rentniku tekitatud kahju.

Sõiduki signalisatsiooniseadme või võtme kaotuse puhul tasub Rentnik leppetrahvi 200 EUR iga tagastamata eseme eest.