EST | ENG | RUS
esileht

Rendilepingu tingimused

Print

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Rendileping jõustub allkirjastamise hetkest ning sellele kohaldatakse Eesti õigust, välja arvatud siis, kui pooltele on kohustuslik kohaldada teise riigi õigust (nt teise riigi liiklusseadust).
1.2 Rendileping sõlmitakse üksnes juhtimisõigust omava füüsilise isikuga (ka siis kui rendiarve tasub juriidiline isik). Sõiduki korrektse kasutamise eest vastutab rendilepingu sõlminud isik. Rendipäeva pikkus on 24 tundi. Lepingus ettenähtud tasude maksmine toimub lepingus näidatud perioodi kaupa. Lepingu lõppemisel on Rentija kohustatud sõiduki tagastama Rendileandjale puhtana ning samas seisundis ja komplekssuses, milles see oli Rentnikule lepingu jõustumisel üle antud, arvestades normaalset kulumist. Juhul, kui salong vajab eripuhastust, kohustub Rentnik selle eest tasuma eraldi. Sõiduki ülevaatus sõiduki tagastamisel  saab toimuda vaid puhta auto puhul.
1.3 Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki lepingu lõppemisel kokkulepitud kohas. Juhul, kui rentnik soovib tagastada auto varem, kui kokkulepitud ajal, peab ta sellest teavitama rendileandjat telefonil +372 5625 0951 vähemalt 1 tund enne sõiduki üleandmist. Teavitada võib helistades või saates sõnumi. Rentnik on kohustatud teavitama Rendileandjat võimalikust hilinemisest auto tagastamisel telefonil +372 5625 0951 vähemalt 1 tund enne sõiduki kokkulepitud  üleandmisaega. Teavitada võib helistades või saates sõnumi. Juhul, kui Rentnik antud teavitamiskohustust ei täida ning rendilepinguga ei ole teisi leppetrahve ette nähtud, siis on Rendileandjal õigus arvestada leppetrahvi 15 eurot iga alanud viivitatud tunni eest.
1.4 Rendiautos on keelatud suitsetada ja tarbida alkoholi. Antud keelu eiramise korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi 300 eurot. Suitsetamise tagajärjel tekkinud salongikahjustused kohustub Rentija hüvitama täiel määral, arvestades margiesinduse hindu.
1.5 Kui pooled ei ole kokku lepitud teisiti, väljastatakse Sõiduk täispaagiga. Sõiduki tagastamisel sõidukile ettenähtud kütusega mittetäielikult täidetud kütusepaagiga tasub Rentnik tankimistasu 15 eurot  ning puuduva kütuse maksumuse.
1.6. Renditud sõiduki kahjustumisel (liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms tõttu või rikete esinemisel) on Rentija kohustatud kohe teavitama sellest Rendileandjat ja mitte lahkuma sündmuskohalt ilma Rendileandja kooskõlastuseta. Kui Rentnikul on seadusest tulenev kohustus teavitada juhtunust päästeametit või politseid, on ta kohustatud seda ka tegema.
1.7 Renditud sõiduki kahjustamise või hävimise korral kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale kahjud kogu ulatuses, kui: kahju on tekitatud joobeseisundis või juhtides sõidukit vastava kategooria juhtimistunnistust omamata või lubas Rentnik sõidukit juhtida joobnud või juhtimistunnistuseta isikul või selleks volitamata isikul; kahju tekkimisest teatamisega on viivitatud üle ühe ööpäeva; tegu ei ole kindlustusjuhtumiga ja/või kindlustus ei hüvita kahju; kahju on tekkinud piirkonnas, mis ei ole teeseaduse mõistes tee.
1.8 Renditud sõiduki kahjustumisel on Rentija kohustatud Rendileandjale hüvitama tekitatud kahjud Lepingus näidatud omavastutuse ulatuses ühe kahjujuhtumi kohta. Ärandamise või varguse korral kohustub Rentija hüvitama kahju 1000 euro (ei sisalda käibemaksu) ulatuses. Juhul, kui on rikutud kindlustustingimusi või puuduvad sõiduki dokumendid, võtmed, turvaseadmete juhtpuldid, kohustub Rentija tasuma Rendileandjale kogu kahju, sh sõiduki maksumuse.
Auto salong ei ole kaetud kindlustusega ja selle kahjustamise korral ei arvestata lepingule märgitud omavastutust ning Rentija kohustub tekitatud kahjud hüvitama täies ulatuses (kahjueelse seisundi saavutamiseks vajavaminevas ulatuses). Auto klaasid ning rehvid/veljed kuuluvad hüvitamisele lepingus märgitud omavastutuse ulatuses. Kahjuhüvitise määrad ei sisalda käibemaksu. Rentija on kohustatud tasuma kõik kahju tekkimise järgsed sõiduki teisaldus- ja äraveokulud (v.a. kulud, mis kompenseeritakse kolmanda osapoole, näiteks sõiduki kindlustuse või Rendileandja poolse autoabi poolt). Rendi käigus tekitatud kahjude omavolilise kõrvaldamise korral ilma Rendileandjat kahjujuhtumist teavitamata ja viimase nõusolekuta on Rendileandjal õigus nõuda kahju hüvitamist sõiduki remondieelset seisukorda arvestades, tekitatud kahjude hindamiseks määratakse ekspert.
1.9 Sõiduki võtme kaotamisel tasub rentnik kõik  kaasnevad kulud, sh uue tehasevõtme tellimise, sõiduki seisupäevad, uste avamise ning muud võimalikud kulud.
1.10 Rentnik on kohustatud Sõiduki üle vaatama enne kasutusse võtmist, veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus. Rentnik kinnitab lepingut allkirjastades, et tal puuduvad pretensioonid sõiduki suhtes.
1.11 Rentnik on kohustatud mitte andma Sõidukit kasutamiseks kolmandale isikule, v.a. teisele juhile, kes on märgitud  lepingus. Kui Rentnik on andnud Sõiduki rendileandja nõusolekuta üle kolmandale isikule, kannab Rentnik täielikult Rendileandjale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju.
1.12 Rentnik või teine juht on kohustatud veenduma enne igat sõitu Sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima selle tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke
esinemisel peab sõitmise katkestama vea kõrvaldamiseni. Rentnikul on kohustus kontrollida õlide ja muude vedelike olemasolu Sõiduki süsteemides. Juhul, kui Sõidukile tekkinud kahju on tingitud õlide või muude vedelike vähesusest või puudumisest süsteemis, kannab kõik Sõiduki remontimisega seotud kulud rentnik. Rentnik ei tohi kasuta Sõidukit, kui selle armatuuril on süttinud hoiatusmärguanne, mis keelab edasisõidu.
1.13 Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahjud kannab Rentnik lepingule kantud omavastutuse ulatuses.
Omavastutuse summa on märgitud rendilepingule. Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kui kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale kõik  kahjud.
1.14 Sõiduki kahjustamisel Rentniku või kolmandate isikute poolt hüvitab kahjud Rentnik. Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Rentnik.
1.15 Sõidukil võivad paikneda positsioneerimissüsteemid ning rentnik lubab sellega seonduvaid võimalikke sõiduki asukohamääranguid ning vastavaid andmesalvestusi.
1.16 Sõiduki hülgamisel tasub Rentnik Rendileandjale leppetrahvi Sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.
1.17 Kui Rentnik osaleb Sõidukiga liiklusõnnetuses, mille tõttu Rendileandja kindlustusriski koefitsient suureneb, tasub Rentnik lisaks omavastutusele ühekordselt leppetrahvi 150 eurot.
1.18 Rendileandjal on õigus nõuda tagatisi  – kaardideposiite, sularaha – Rendileandjat rahuldava tagatise mitteesitamisel võib Rendileandja keelduda sõiduki rendileandmisest.
1.19 Rendileandjal on õigus kontrollida Sõiduki seisundit ja selle korrashoidu.
1.20 Rendileandja määrab Sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse, sõltumata Sõiduki asukohast.
1.21 Rendileandjal on õigus loobuda Sõiduki rentimisest, lõpetada Rendileping ja nõuda Sõiduki kohest tagastamist, kui Rentnik või teine juht äratab kahtlust, rikub Rendilepingu tingimusi, ei tule toime rendisõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud Rendilepingu sõlmimisel valeandmeid, kasutab Sõidukit pahatahtlikul
eesmärgil, on Rendileandjat eksitanud või ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada Sõiduki või Rendileandja huvid.
1.22 Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud (avarii, liiklusõnnetus, reisi ärajäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju Rentniku või teise juhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele Rendileandja poolt. Need kulud jäävad Rentniku enda kanda ja see on rendirisk. Sõiduauto rikke korral, mis välistab Sõiduki kasutamise: tagab Rendileandja Rentnikule asendusauto Eesti piires esimesel võimalusel. Kui selline rike toimub väljaspool Eestit, siis korraldab Rendileandja olukorra lahendamise vastavalt olukorrale kas kutsudes sõidukile autoabi või vajadusel transporditakse sõiduki remonti. Kui rike tekib rendiperioodi ajal ja puudub Rentniku tahtlik või ettevaatamatu käitumine rikke tekkimises, võib Rentnik nõuda kuni 10-protsendilist hinnaalandust sõlmitud rendiperioodi eest, kui Rendileandjal puudub võimalus Sõiduki asendamiseks teisega.
1.23 Käesoleva lepingu alusel võib arve esitaja olla Kalendrike OÜ. 
1.24 Lepingu ajal Sõidukiga seotud parkimis-  ja muud trahvid, hoiatustrahvid ja viivistasuotsused ning tasud (edaspidi TRAHVID) kohustub tasuma Rentija. TRAHVITEATE saabumise hetkest Rendileandjale TRAHVIDE summa kahekordistub, st Rendileandjal on õigus  arvestada trahvi käsitlustasu trahviga võrdses summas. Rentija kohustub selle viivitamatult tasuma Rendileandjale. Tasumisega viivitamisel lisandub summale viivis 1% päevas. Rendileandjal on õigus TRAHVID rentnikult kohe sisse nõuda või pangakaardilt maha arvata määratud trahvi kahekordses summas ilma Rentija eriloata.
1.25 Renditud sõidukit ei tohi kasutada takso-, õppe- ja võidusõidu eesmärgil ega pukseerimiseks. Antud keelu rikkumisel tasub Rentija leppetrahvi kuni 600 eurot.
1.26. Rentijal on keelatud kasutada renditud sõidukit väljaspool lepingus näidatud riike. Antud keelu rikkumisel tasub Rentija leppetrahvi kuni 600 eurot.
1.27 Renditasude tasumise eest vastutab Rentija (ka juhtudel, kui maksjaks on märgitud teine isik). Lepingust tulenevate tasude mittetähtaegsel tasumisel on Rentnik kohustatud tasuma viivist 1% päevas tasumata summalt.
1.28 Rendileandjal on õigus teha lepingust tulenevate kohustuste katteks arveldusi lepingus märgitud makse- või krediitkaardilt ilma rentija eriloata. Renditasude tasumise eest vastutab Rentija (ka juhtudel, kui maksjaks on märgitud teine isik).
2. ISIKUANDMED
2.1 Rentnik nõustub, et kui tal on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus, on Rendileandjal õigus Rentniku andmed edastada ja ühepoolselt loovutada võlanõue kolmandatele isikutele. Võlgade sissenõudmisega seotud kulud tasub Rentnik.
2.2 Rentnik  nõustub tema poolt Kalendrike OÜ-le avaldatud järgmiste isikuandmete: kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäirete registris.
a. AS-ile Krediidiinfo Kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui Kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.
b. Täiendav teave Kliendi andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemiseks edastamise alustest ja ulatusest on kättesaadav veebilehel www.krediidiinfo.ee.
2.3 Klient saab endaga seotud AS-i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee.
2.4 Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
3. LEPINGU LÕPPEMINE
3.1 Rendiperioodi arvestatakse ühe ööpäeva kaupa, kui lepingus pole märget teistsuguse arvestusperioodi kohta. Rendileping loetakse mõlemapoolselt lõppenuks, kui Rentnik ei ole tasunud renditava Sõiduki eest ning sellisel juhul tagastab Rentnik Sõiduki ja rakenduvad kõik rendilepingu lõppemisest tulenevad nõuded.
3.2. Lepingu rikkumisel on Rendileandjal õigus leping ennetähtaegselt lõpetada ilma tagasimakseteta.
3.3. Rentijal on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada. Kasutamata, kuid makstud perioodi eest tagastatakse renditasu vaid juhul, kui selline võimalus on rendi alguses kokku lepitud. Sel juhul tehakse renditasu ümberarvestus vastavalt tegelikule perioodile.